گروه نوآوران تکنولوژی زیستی

عرضه محصولات آزمایشگاهی بیوتکنولوژِی

۰۲۱۴۴۰۲۲۵۶۳
۰۲۱۸۸۳۵۵۸۲۴
۰۲۱۸۸۳۵۵۷۹۱
۰۹۱۲۱۹۷۷۱۶۳